Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tại Việt Nam

Đạo Mẫu – Tứ Phủ

Tín ngưỡng thờ mẫu là gì (đạo mẫu)? Quy tác hầu đồng, tại sao phải trình đồng mở phủ, giới thiệu sử tích các giá hầu trong tín ngưỡng thờ mẫu một cách đầy đủ và chi tiết nhất.

Thần tích Chầu Bảy Kim Giao

Chầu Bảy Kim Giao là vị Chầu Bà đứng vị trí thứ bảy trong hàng Tứ Phủ Chầu Bà. Chầu Bảy là một trong những vị thánh…

Thánh tích Cô Bé Minh Lương

Đền Cô Bé Minh Lương nằm tại địa phận xã Lăng Quán (Yên Sơn), cách thị xã Tuyên Quang khoảng 11 km theo đường Tuyên…

Thánh Tích Cô Mười Đồng Mỏ

Cô Mười Đồng Mỏ là Thánh Cô đứng thứ mười trong hàng Tứ Phủ Thánh Cô, trước Cô Bé Thượng Ngàn và sau Cô Chín thượng…