Bắc Cực Tử Vi Pháp Chủ Chân Kinh

Theo dõi Tử Vi Cải Mệnh trên ico-google-new.png
  • Viết bởi: Trâm Lê
    Trâm Lê Tôi là người yêu thích về chiêm tinh học, tử vi, phong thủy cổ điển và hiện đại
  • 35 Lượt xem
  • Cập nhật lần cuối 26/10/2023
  • Reviewed By Trần Chung
    Trần Chung Trần Chung là một chuyên gia trong lĩnh vực tử vi, phong thủy, và kinh dịch. Tôi đã học tử vi tại Tử Vi Nam Phái. Tôi nhận luận Giải Lá Số Tử Vi chuyên sâu, tư vấn phong thủy, hóa giải căn số cơ hành qua Zalo: 0917150045

Chân kinh người hiểu Đạo Tiên mới thỉnh được Thần Tiên giáng hạ. Bắc Cực Tử Vi Pháp Chủ Chân Kinh Thái thượng huyền thiên bắc cực, Pháp thiển đãng ma thiên tôn bảo

Bắc Cực Tử Vi Pháp Chủ Chân Kinh

Bắc Cực Tử Vi Pháp Chủ Chân Kinh

Thái thượng huyền thiên bắc cực

Pháp thiển đãng ma thiên tôn bảo

Khai  kệ

Khể thủ huyền minh bắc cực thiên

Hóa thân kim khuyết tượng nguy nhiên

Khổ hành tích Thẩm tam bách bái

Thần công phổ độ vạn tư niên

Túc để thường bàn ly khảm khí

Kiếm phong tấn tảo hắc thanh yên

Tiêu trừ tai ách từ tâm trọng

Hữu hộ trinh tu phúc chỉ toàn

Ư kim đặc kiến trai minh tiếu

Trữ vọng nghê tinh giáng pháp diên

Giám thử tinh thành hương nhất lũ

Hứa dung đại chúng lễ dao biên

Đại thánh chân vũ linh ứng đại thiên tôn…

Tịnh tâm thần chú

Thái thượng đài tinh

Ứng biến vô đình

Khu tà phược mị

Bảo mệnh hộ thân

Trí tuệ minh tịnh

Tâm thần an ninh

Tam hồn vĩnh cửu

Phách vô táng khuynh

Tịnh khẩu thần chú

Đan chu khẩu thần

Thổ uế trừ phân

Thiệt thần chính luân

Thông mệnh dưỡng thần

La thiên xỉ thần

Khước tà vệ chân

Hầu thần hổ bôn

Khí thần dẫn tân

Tâm thần đan nguyên

Lệnh ngã thông chân

Tư thần luyện dịch

Đạo khí trường tồn

Tịnh thân thần chú

Linh bảo thiên tôn

An ủy thân hình

Đệ tử hồn phách

Ngũ tạng huyền minh

Thanh long bạch hổ

Đội trượng phân vân

Chu tước huyền vũ

Thị vệ ngã thân

 

An thổ địa thần chú

Nguyên thủy an trấn

Phổ cáo vạn linh

Nhạc độc chân quan

Thổ địa đài linh

Tả xã hữu tắc

Bất đắc vọng kinh

Hồi hướng chính đạo

Nội ngoại trừng thanh

Các an phương vị

Bị thủ đàn đình

Thái thượng hữu mệnh

Sưu bộ tà tinh

Hộ pháp thần vương

Bảo vệ tụng kinh

Quy y đại đạo

Nguyên phanh lợi trinh

Đại thánh nguyên thủy

An trấn đại thiên tôn

 

Tịnh thiên địa thần chú

Thiên địa tự nhiên

Uế khí phân tán

Đỗng trung huyền hư

Hoảng lãng thái nguyên

Bát phương uy thần

Sử ngã tự nhiên

Linh bảo phù mệnh

Phổ cáo cửu thiên

Đỗng cương thái huyền

Trảm yêu phược tà

Độ nhân vạn thiên

Trung sơn thần chú

Nguyên thủy ngọc văn

Trì tụng nhất biến

Khước bệnh duyên niên

Án hành Ngũ Nhạc

Bát hải tri văn

Ma Vương thúc thủ

Chân thánh vệ hiên

Hung uế tiêu tán

Đạo đức thành toàn

Thường thanh thường tĩnh thiên tôn

Nhiếp ma bính uế đại thiên tôn

 

Kim quang thần chú

Thiên địa Huyền Tông

Vạn khí bản căn

Quảng tu ức kiếp

Chứng ngô thần thông

Tam giới nội ngoại

Duy đạo độc tôn

Thể hữu kim quang

Phục ánh ngô thân

Thị chi bất kiến

Thính chi bất văn

Bao la thiên địa

Dưỡng dục quần sinh

Tụng trì vạn biến

Thân hữu quang minh

Tam giới thị vệ

Ngũ Đế ti nghênh

Vạn thần triều lễ

Dịch sử lôi đình

Quỷ yêu táng đảm

Tinh quái vong hình

Nội hữu phích lịch

Lôi thần ẩn danh

Đỗng tuệ giao triệt

Ngũ khí đằng đằng

Kim quang tốc hiện

Phục hộ chân nhân

 

Chúc hương thần chú

Đạo do tâm hiệp

Tâm giả hương truyền

Hương nhiệt ngọc lô

Tâm tồn đế tiền

Chân linh hạ phán

Tiên bái lâm hiên

Thần kim quan cáo

Kính đạt cửu thiên

Mật dĩ

Bắc cực dao thiên

Phủ giám trần phàm chi đảo

Nam châu hạ thổ

Mặc kì minh mạc chi thông

Duy trai túc nhi bất du

Ngân tư chiếu lâm nhi như tại

Tích hữu

Bắc cực pháp thiển đãng ma thiên tôn

Ti du dịch ư cửu thiên

Lực chủ trì hồ tam giới

Hóa bất khả trắc

Ưng thiên đại tương quân chi xưng

Đạo bất khả khuy

Tấn ngọc hư sư tương chi hiệu

Tả nhiếp khôi cương ư tả xá

Hữu lâm liệt diệu ư hữu viên

Danh vô lượng thọ tôn

Đạo chứng hỗn nguyên giáo chủ

Trấn thiên trợ thuận

Chiêu linh ứng ư thập phương

Chính liệt nhân từ

Tích khang ninh ư vạn thế

Nguy nguy mạc tịnh

Hạo hạo mị cùng

Bất thân  tạ chi thành

Khủng phụ đào dong chi đức

Ư kim cung đồng kiến tiếu

Dục thượng đạt hồ huyền minh

Hiệp chí phần tu

Tiên biến khải phu liệt thánh

Cẩn phần đạo đức chân hương

Kiền thành thượng khải

Ngọc thanh thánh cảnh đại la

Nguyên thủy thiên tôn

Thượng thanh chân cảnh

Ngọc thần linh bảo thiên tôn

Thái thanh tiên cảnh hỗn

Nguyên đạo đức thiên tôn

Vạn thiên chí tôn kim khuyết

Ngọc hoàng Thượng Đế

Thừa thiên hiệu pháp hậu thổ

Hoàng linh địa đài

Dao thiên tử cực

Ma lợi phộc thiên đại đế

Vạn lôi tông chủ

Câu trần thiên hoàng đại đế

Vạn tinh giáo chủ tử vi bắc cực đại đế

Nhật cung thiên tử úc

Nghi dương hi đế quân

Nguyệt hoa thiên nữ thái tố kết

Hoàng quân

Ngọc thanh chân vương

Nam Cực trường sinh đại đế

Thanh hoa đế thiển thái ất cứu khổ thiên tôn

Chiêu hóa thần vương

Bảo chế kiếp vận thiên tôn tầm thanh phó cảm

Thanh huyền cửu dương Thượng Đế

Chân minh thượng thánh

Cửu thiên lôi tổ đại đế

Cửu thiên khả hàn ti trượng nhân chân quân

Cửu thiên thải phỏng sử

Diệu hóa chân quânlang tiêu

Thiên phủ thái ất đại thiên đế quân

Tử tiêu thượng cảnh lục ba

Thiên Chủ đế quân

Thượng Nguyên thiên quan

Diệu linh nguyên dương đại đế

Trung nguyên địa quan

Đỗng linh thanh hư đại đế

Hạ nguyên thủy quan

Kim linh đỗng âm đại đế

Bắc Đẩu tán hóa thất nguyên

Giải ách tinh quân Nam Đẩu

Thiển sinh lục ti chú toán tinh quân

Đông tây trung chính tam đấu tinh quân

Ngọc đấu tả hữu phụ bật tinh quân

Tam đài hoa cái lãng chiếu tinh quân

Kim mộc thủy hỏa thổ đức tinh quân

Hỏa phủ phù tang đan lăng đại đế

Tam khí hỏa quan đỗng dương đại đế

Thái y chân vương mân thiên đại đế

Đông nhạc thiên tề nhân nguyên thánh đế

Cửu thiên khai hóa nguyên hoàng đại đế

Tam giới mật ma hiệp thiên đại đế

Thanh dương khải phái đông hoa đế quân

Chính dương tự phái cứu kiếp đế quân

Hoa cái chưởng đạo phu hữu đế quân

Nam tông diễn giáo lưu tổ đế quân

Bắc Tông quảng giáo vương tổ đế quân

Nam tông ngũ tổ chư đại sư tôn

Bắc Tông thất tổ chư đại sư tôn

Ngọc xu hữu tể hoành giáo chân quân

Ngọc thần thiểu tể hoành tể chân quân

Lục thập giáp tử vận chuyển tinh quân

Thập nhị cung thần đối chiếu tinh quân

Huyền đô thập nhất đại diệu tinh quân

 

Nhị Thập Bát Tú phân dã tinh quân

Đương sinh bản mệnh nguyên thần tinh quân

Đồng thiên hà hán liệt diệu tinh quân

Lưu niên Thái Tuế chí đức tinh quân

Đương cảnh thành hoàng tự điển tôn thần

Đông trù ti mệnh táo quân tôn thần

Hương phường lý vực xã lệnh tôn thần

Vân không quá vãng củ sát tôn thần

Tất trượng chân hương

Phổ đồng cúng dưỡng

 

Chí tâm triều lễ

Thái thượng vô cực đại đạo

Tam thập Lục Bộ tôn kinh

Huyền Trung đại pháp tôn sư

Ngưỡng triều kim khuyết

Tham lễ ngọc hư

Nguy nguy pháp thiển Bắc Thần cư

Uy vũ trấn thiên lư

Chướng diệt ma khu

Tam giới lại khuông phù

Đại thánh chân vũ linh ứng đại thiên tôn…

Huyền Thiên Thượng Đế bảo cáo

 

Chí tâm quy mệnh lễ

Hỗn nguyên lục thiên

Truyền pháp giáo chủ

Tu chân ngộ đạo

Tế độ quần mê

Phổ vi chúng sinh

Tiêu trừ tai chướng

Bát thập nhị hóa

Tam giới tổ sư

Đại từ đại bi

Cứu khổ cứu nạn

Tam nguyên đô tổng quản

Cửu thiên du dịch sử

Tả thiên cương bắc cực

Hữu viên đại tương quân

Trấn thiên trợ thuận

Chân vũ linh ứng

Phúc đức diễn khánh nhân

Từ chính liệt hiệp vận chân quân

Trị thế phúc thần ngọc hư

Sư tương Huyền Thiên Thượng Đế

Kim khuyết hóa thân đãng ma thiên tôn…

Đẳng khể thủ quy y

Kiền thành đính lễ

Thuyết kinh giáo chủ

Nguyên thủy Thượng Đế

Ngọc thanh tổ mỗ tử hư nguyên quân

Vạn thiên chí tôn Ngọc Hoàng thượng đế

Ngọc hư sư tương Huyền Thiên thượng đế

Tịnh lạc quốc vương thánh phụ minh chân đại

Đế thiện thắng hoàng hậu thánh mẫu

Quỳnh tiên thượng chân

Huyền minh tán hóa thiên tào

Thánh chúng đẳng mật văn

Vô hình vô danh triệu thủy

Diệc kham thông kỉ

Hữu nguyên hữu bản thành chân

Tố tự tiên thiên

Miễn duy Huyền Thiên Thượng Đế

Thật nãi nguyên thủy phân chân

Đương thượng hoàng thời

Sơ giáng hiệu viết

Thái thủy chân nhân

Chí trung hoàng thời

Thứ giáng hiệu viết

Thái phác chân nhân

Đãi hạ hoàng thời

Tái giáng hiệu viết

Thái tố chân nhân

Thừa hư vô nhi lập cực

Bản mặc vận dĩ chu thiên

Tả niếp thiên cương

Hữu lâm khảm hộ

Đối chiếu hồ ly minh chi bính ngọ

Ánh đái hồ chấn đoái chi đông tây

Tả tư nhuận ư trung ương

Ác quyền hành ư thủy phủ

Bỉnh dĩ ngũ

ức dĩ thủy vương

Chí thánh chí từ

Công túc dĩ siêu trần kiếp

Duẫn thần duẫn vũ

Lực túc dĩ trấn thiên xu

Tượng phối nhật tinh

Nguyên đồng hà hán

Chiêu chiêu phi trước

Đãng đãng nan danh

Thuộc tại nghĩ thần

Chiêm ngưỡng hà cực

Khuynh đảo đế tiền

Quy y tín lễ

 

Chí tâm triều lễ

Kim khuyết hóa thân tôn

Ngọc hư Huyền Thiên Thượng Đế

Hỗn nguyên trạch thân tôn

Ngọc hư Huyền Thiên Thượng Đế

Diễn pháp lịch thân tôn ngọc

Hư Huyền Thiên Thượng Đế

Cần tu luyện thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Tuệ chứng cập thân tôn

Ngọc hư Huyền Thiên Thượng Đế

Biến hóa diệu thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Cứu độ vạn thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Linh ứng hiển thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Ưu phong vinh thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Du dịch tổng thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Diệu tướng quan thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Bảo kiếm diệu thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Tam nguyên đô thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Phù du biến thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Trợ thuận tán thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Diễn khánh phúc thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Nhân từ hiệp thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Tiêu tai huệ thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Trừ chướng tuệ thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Đãng ma đại thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Ngưỡng triều kim khuyết

Tham lễ ngọc hư

Nguy nguy pháp thiển Bắc Thần cư

Uy vũ trấn thiên lư

Chướng diệt ma khu

Tam giới lại khuông phù

Đại thánh chân vũ linh ứng đại thiên tôn…

 

Chí tâm quy mệnh lễ

Hỗn nguyên lục thiên

Truyền pháp giáo chủ

Tu chân ngộ đạo

Tế độ quần mê

Phổ vi chúng sinh

Tiêu trừ tai chướng

Bát thập nhị hóa

Am giới tổ sư

Đại từ đại bi

Cứu khổ cứu nạn

Tam nguyên đô tổng quản

Cửu thiên du dịch sử

Tả thiên cương bắc cực

Hữu viên đại tương quân

Trấn thiên trợ thuận

Chân vũ linh ứng

Phúc đức diễn khánh nhân từ

Chính liệt hiệp vận chân quân

Trị thế phúc thần ngọc hư sư tương

Huyền Thiên Thượng Đế

Kim khuyết hóa thân

Đãng ma thiên tôn…

Đẳng khể thủ quy y

Kiền thành đính lễ

Thuyết kinh giáo chủ

Nguyên thủy Thượng Đế

Ngọc thanh tổ mỗ tử hư nguyên quân

Vạn thiên chí tôn Hgọc Hoàng thượng đế

Ngọc hư sư tương Huyền Thiên thượng đế

Tịnh lạc quốc vương thánh phụ

Minh chân đại đế

Thiện thắng hoàng hậu thánh mẫu

Quỳnh tiên thượng chân

Huyền minh tán hóa thiên tào thánh chúng

Đẳng mật văn

Cầu đạo bất chân

Nan vọng đăng chân

Hữu nhật tích công bất mãn

Cứu cánh nguyện mãn vô kỳ

Miễn duy Huyền Thiên Thượng Đế

Sơ tham đại đạo

Dĩ lịch đa niên

Vị ấn chân truyền

Kỷ diêu quyết thủ

Lại đắc tử hư tổ mỗ hiện thân điểm hóa

Tá giám ư thiết xử chi ma châm

Hội tâm ư phỉ thạch chi mạc chuyển

Ly nhân tích nhi hàng cự hải

Tuân di huấn nhi đắc thần san

Tuyển thắng trì thất thập nhị phong

Kế trình ước tứ thập ngũ vạn

Dực chẩn phối phân hồ tả hữu

Tâm thần tiếp hiệp phu yên hà

Lợi vật lợi nhân

Năng xá cập thân huyết nhục

Cứu khổ cứu nạn

Biến trừ đại địa tai ương

San danh thái hòa

Đỗng hiệu tử tiêu

Nhất ưng thiên ư cực phong hiển định

Nhất ưng thiên ư thái an hoàng nhai

Tinh tu tứ thập nhị niên

Tiêu dong phàm thể

Nhiên đăng tứ thập cửu trản

Thù báo thân ân

Hành cực ư mạc khả gia

Công tạo ư vô năng thắng

Dĩ thị thần hoàn ngũ

Quyền tổng cửu thiên

Ưng vô đẳng phong

Thành vô thượng đạo

Nhân thiên biểu suất

Đạo pháp tông sư

Thuộc tại nghĩ thần

Khâm sùng hà cực

Khuynh đảo đế tiền

Quy y tín lễ

 

Chí tâm triều lễ

Kim khuyết hóa thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Hỗn nguyên trạch thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Diễn pháp lịch thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Cần tu luyện thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Tuệ chứng cập thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Biến hóa diệu thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Cứu độ vạn thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Linh ứng hiển thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Ưu phong vinh thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Du dịch tổng thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Diệu tướng quan thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Bảo kiếm diệu thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Tam nguyên đô thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Phù du biến thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Trợ thuận tán thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Diễn khánh phúc thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Nhân từ hiệp thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Tiêu tai huệ thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Trừ chướng tuệ thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Đãng ma đại thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Ngưỡng triều kim khuyết

Tham lễ ngọc hư

Nguy nguy pháp thiển Bắc Thần cư

Uy vũ trấn thiên lư

Chướng diệt ma khu

Tam giới lại khuông phù

Đại thánh chân vũ linh ứng đại thiên tôn…

 

 

 

Chí tâm quy mệnh lễ

Hỗn nguyên lục thiên

Truyền pháp giáo chủ

Tu chân ngộ đạo

Tế độ quần mê

Phổ vi chúng sinh

Tiêu trừ tai chướng

Bát thập nhị hóa

Tam giới tổ sư

Đại từ đại bi

Cứu khổ cứu nạn

Tam nguyên đô tổng quản

Cửu thiên du dịch sử

Tả thiên cương bắc cực

Hữu viên đại tương quân

Trấn thiên trợ thuận

Chân vũ linh ứng

Phúc đức diễn khánh nhân

Từ chính liệt hiệp vận chân quân

Trị thế phúc thần ngọc hư sư tương

Huyền Thiên Thượng Đế

Kim khuyết hóa thân đãng ma thiên tôn…

Đẳng khể thủ quy y

Kiền thành đính lễ

Thuyết kinh giáo chủ

Nguyên thủy Thượng Đế

Ngọc thanh tổ mỗ tử hư nguyên quân

Vạn thiên chí tôn Ngọc Hoàng thượng đế

Ngọc hư sư tương

Huyền Thiên Thượng Đế

Tịnh lạc quốc vương

Thánh phụ minh chân đại đế

Thiện thắng hoàng hậu thánh mẫu

Quỳnh tiên thượng chân

Huyền minh tán hóa thiên tào thánh chúng

Đẳng mật văn

Thánh Thần chí đạo

Hành viên tự khắc

Triều thiên tính mệnh

Chân công pháp bị

Nãi năng chứng vị

Miễn duy Huyền Thiên Thượng Đế

Minh tâm khế đạo đức chi truyền

Lũ hình khắc cốt siêu chứng ấp

Thanh vi chi khí

Hấp khảm hư ly

Quỷ úy thần khâm

Công thành đạo bị

Tứ hoàng tích mệnh

Ngũ lão phụng nghênh

Chiếu thăng cửu thiên

Chức ti thải phỏng

Huyền bào ngọc đái

Diệu nhật bỉnh tinh

Tạo đạo thần phong

Phi phát tiển túc

Đan linh huyền linh

Hiệu xưng thiên đại tương quân

Hàng ma đãng ma

Trật bái Huyền Thiên Thượng Đế

Thương quy súc thủ ư tả cương

Cự xà thính mệnh ư hữu viên

Bát thập nhị hóa

Bị vô cùng tam thập lục thiên

Thiên xưng hữu chủ

Công cao mạc đẳng

Đức trọng nan du

Thuộc tại nghĩ thần

Tụng dương hà cực

Khuynh đảo đế tiền

Quy y tín lễ

 

Chí tâm triều lễ

Kim khuyết hóa thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Hỗn nguyên trạch thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Diễn pháp lịch thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Cần tu luyện thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Tuệ chứng cập thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Biến hóa diệu thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Cứu độ vạn thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Linh ứng hiển thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Ưu phong vinh thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Du dịch tổng thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Diệu tướng quan thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Bảo kiếm diệu thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Tam nguyên đô thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Phù du biến thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Trợ thuận tán thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Diễn khánh phúc thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Nhân từ hiệp thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Tiêu tai huệ thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Trừ chướng tuệ thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Đãng ma đại thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Ngưỡng triều kim khuyết

Tham lễ ngọc hư

Nguy nguy pháp thiển Bắc Thần cư

Uy vũ trấn thiên lư

Chướng diệt ma khu

Tam giới lại khuông phù

Đại thánh chân vũ linh ứng đại thiên tôn…

 

Chí tâm quy mệnh lễ

Hỗn nguyên lục thiên

Truyền pháp giáo chủ

Tu chân ngộ đạo

Tế độ quần mê

Phổ vi chúng sinh

Tiêu trừ tai chướng

Bát thập nhị hóa

Tam giới tổ sư

Đại từ đại bi

Cứu khổ cứu nạn

Tam nguyên đô tổng quản

Cửu thiên du dịch sử

Tả thiên cương bắc cực

Hữu viên đại tương quân

Trấn thiên trợ thuận

Chân vũ linh ứng

Phúc đức diễn khánh nhân

Từ chính liệt hiệp vận chân quân

Trị thế phúc thần ngọc hư sư tương

Huyền Thiên Thượng Đế

Kim khuyết hóa thân đãng ma thiên tôn…

Đẳng khể thủ quy y

 

Kiền thành đính lễ

Thuyết kinh giáo chủ nguyên thủy Thượng Đếngọc Thanh tổ mỗ tử hư nguyên quân

Vạn thiên chí tôn ngọc hoàng Thượng Đế

Ngọc hư sư tương Huyền Thiên Thượng Đế

Tịnh lạc quốc vương

Thánh phụ minh chân đại đế

Thiện thắng hoàng hậu thánh mẫu

Quỳnh tiên thượng chân

Huyền minh tán hóa thiên tào thánh chúng

Đẳng mật văn

Đạo thông vô cực chi thần

Nãi năng hợp đồng lập cực

Hóa hiển vô phương chi diệu

Thủy khắc nhân ứng tùy phương

Miễn duy Huyền Thiên Thượng Đế

Hồng từ hải nguyện

Dục siêu thoát phu quần sinh

Phi dịch du tuần

Đại chiêu hồ quốc thổ

Hiển thánh ư vũ đương san nội

Chứng quả ư vô lượng thọ thiên

Điễn diệt hung tà

Trấn khôi cương nhi trợ thuận

Tảo trừ tai chướng

Phổ lợi trạch dĩ vũ công

Hiệp vận dĩ khai xương

Vận hóa thần dĩ hiệu phúc thần

Tĩnh ma giới chi đao binh

Chửng huyết hồ chi trầm nịch

Phù nguy giải nạn

Vô vật bất mộc tài bồi

Bảo mệnh độ tai

Hà phương bất mông cao trạch

Tiêu chúng sinh chi tai chướng

Tuân trị thế chi phúc thần

Túng trích thập thượng hữu khuyết di

Tức xưng tụng dương

Chung đa quải lậutích vị tằng hữu

Tán mạc năng cùng

Thuộc tại nghĩ thần

Cảm đái hà cực

Khuynh đảo đế tiền

Quy y tín lễ

 

Chí tâm triều lễ

Kim khuyết hóa thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Hỗn nguyên trạch thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Diễn pháp lịch thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Cần tu luyện thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Tuệ chứng cập thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Biến hóa diệu thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Cứu độ vạn thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Linh ứng hiển thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Ưu phong vinh thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Du dịch tổng thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Diệu tướng quan thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Bảo kiếm diệu thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Tam nguyên đô thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Phù du biến thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Trợ thuận tán thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Diễn khánh phúc thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Nhân từ hiệp thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Tiêu tai huệ thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Trừ chướng tuệ thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Đãng ma đại thân tôn ngọc hư

Huyền Thiên Thượng Đế

Hồi hướng

Phục niệm

Thượng thiên chi tái

Tuy vô xú nhi vô thanh

Chiêu sự chi thành

Ứng diệc lâm nhi diệc bảo

Dĩ kim biến kê

Huyền đế chi công đức

Ký tự di thiên cái địa

Thứ kỉ bí hậu trừng

Tiền tai hữu do

Chí nan hữu do

Sinh trượng sám hối

Dĩ hy nguyên hựu

Tường ư dĩ nghênh

Phúc ư dĩ giáng

Bằng kì đảo dĩ hoạch khang ninh

Nội ma bất công

Ngoại tà bất nhiễu

Thường thanh minh kì chí khí

Bảo thuần mật chi công

Tu vĩnh xưng vô quá chi nhân

Tùy ngộ hữu duyên chi hội

Cửu huyền thất tổ tận siêu thăng

Lục đạo tam đồ hàm mông cứu độ

Hà thanh hải yến

Hóa nhật quang thiên

Phong bất minh điều

Vũ bất phá khối

Quân trượng chân vũ chi linh ứng

Dĩ thành nhân vật chi hi điềm

Tư đương trai tu viên mãn

Triều lễ chu toàn

Lý hợp tống giá

Hồi quang phàn viên

Thân chúc

Viên giai đạo chúng

Các bỉnh chân hương

Khể thủ tái bái

Nhi xưng tụng viết

Lục thiên chi thượng

Huyền minh chi cung

Chúng sinh chi thiển

Tam Giáo chi tông

Vô u bất sát

Vô nguyện bất tùng

Tiêu tai tể khổ

Giải nạn trừ hung

Thăng thiên đạt địa

Khu lôi bôn vân

Du hành vũ trụ

Tảo đãng yêu phân

Mạc danh thạc đức

Võng khánh hoành công

Tịch tà vệ chính

Đại nguyện hải hồng

Hà sở vi thủy

Vô sở vi chung

Đại hĩ chí hĩ

Vi diệu yên cùng

Ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn…

Kim khuyết hóa thân thiên tôn…

Đàm ân bất khả tư nghị công đức

Tam nguyên tổng quản

Thải phỏng đô ti

Lục thiên đạo pháp lại duy trì

Công đức diệu nan tư

Thiên địa hồng từ

Vạn cổ đạo môn sư

Đại thánh linh ứng tích phúc đại thiên tôn

Thái thượng huyền thiên bắc cực pháp thiển đãng ma Thiên tôn bảo

Đăng bình luận thành công! Quản trị viên sẽ phản hồi đến bạn!

Bài viết liên quan

60 Thái Tuế Và Cách Tính Phạm Thái Tuế Theo Năm

60 Thái Tuế Và Cách Tính Phạm Thái Tuế Theo Năm

Ai cũng sợ Thái tuế, Thái tuế được tính theo năm, mỗi một năm có 1 thái tuế và tổng cộng có 60 thái tuế khác nhau, nói một cách theo dân gian thì thái tuế chính là Năm Tuổi. Thái tuế là một hành tinh lớn, được gọi là Sao Mộc là một trong năm hành tinh trong hệ mặt trời, có khối lượng gấp 318 lần trái đất, và có chu vi gấp 11 lần trái đất. Vì vậy Sao Mộc có ảnh hưởng rất lớn đến trái đất và con người chúng ta.

Tìm Hiểu Mẫu Địa Và Địa Mẫu Chân Kinh

Tìm Hiểu Mẫu Địa Và Địa Mẫu Chân Kinh

Bài viết này tôi chia sẻ đến các bạn hiểu thêm đôi chút về Mẫu Địa và bài Kinh Mẫu Địa để các bạn có thể hiểu sâu hơn về văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Văn Khấn Phủ Tây Hồ Đơn Giản Ai Cũng Đọc Được

Văn Khấn Phủ Tây Hồ Đơn Giản Ai Cũng Đọc Được

Phủ Tây Hồ được xem là đền linh thiêng nhất tại các chùa Hà Nội, nơi đây không chỉ thu hút sự chú ý của người dân Hà Nội, mà ngay cả khách địa phương khác, khách nước ngoài đến thăm quan, thắp hương cầu phúc cho gia đình. Dưới đây là bài văn khấn phủ Tây Hồ chuẩn xác nhất cho bạn mỗi khi đi lễ đền.